PHÂN CÔNG VỊ TRÍ ĐỂ XE HỌC QUÂN SỰ (Thực hiện từ ngày 27/08/2018 – 31/08/2018)