Ảnh kỷ niệm 25 năm thành lập trung tâm đón nhận huân chương lao động hạng 3

Ảnh kỷ niệm 25 năm thành lập trung tâm đón nhận huân chương lao động hạng 3

Ảnh kỷ niệm 25 năm thành lập trung tâm đón nhận huân chương lao động hạng 3