Hoạt động kỷ niệm 50 năm di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh